Executive desk
Because executive is basic
เพราะผู้บริหารคือหัวใจของการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ การเลือกโต๊ะผู้บริหารที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้การทำงานของผู้บริหารเป็นไปอย่างราบรื่น