Document cabinet
Importance to your memories.
เพราะเราไม่สามารถที่จะจำรายละเอียดต่างๆในการทำงานได้ทั้งหมด คุณจึงมีเอกสารมากมายกระจัดกระจายเต็มไปหมด ตู้เก็บเอกสารจะช่วยเก็บความจำให้เป็นระเบียบ พร้อมทั้งทำให้ออฟฟิศดูสวยงามยิ่งขึ้น